بازی آموزشی چیست؟

این نوشته بخشی از کتاب بازی کن تا یاد بگیری است که توسط من و آقای حاتمی ترجمه شده است…
بازی جدی حقوق زنان

بازی جدی حقوق زنان

با توجه به وضعیت گیمیفیکیشن در ایران و تلاش برای گسترش آن تصمیم گرفتم تا هر ماه با ایجاد یک…
فهرست