بازی آموزشی

بازی آموزشی چیست؟

این نوشته بخشی از کتاب طراحی اثربخش بازی‌های آموزشی است که توسط من و آقای حاتمی ترجمه شده است و…
فهرست