انواع گیمیفیکیشن

انواع کاربردهای گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن  یا بازی وار سازی بنا به دیدگاه‌های متفاوت، تقسیم بندی‌های خاص خود را دارد. کاربردهای گیمیفیکیشن که از نظر…