انواع گیمیفیکیشن

انواع کاربردهای گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن  یا بازی وار سازی(اگر هنوز نمی دانید گیمیفیکیشن چیست کلیک کنید) بنا به دیدگاه های متفاوت، تقسیم بندی های…
فهرست